Thông báo Nghiệm thu Sáng kiến năm học 2022 - 2023

Để làm cơ sở cho việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Trường năm học 2022 – 2023 về hoạt động sáng kiến, Ban Giám hiệu yêu cầu viên chức và đơn vị có sáng kiến đã được xét duyệt thực hiện gửi các báo cáo sau để Hội đồng tiến hành xét nghiệm thu:

Thông báo về việc nghiệm thu Sáng kiến năm học 2017 - 2018

Để làm cơ sở cho việc đánh giá, xét khen thưởng cho tất cả cán bộ, giảng viên (CBGV) của Trường năm học 2017 – 2018 về hoạt động sáng kiến, Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả CBGV và đơn vị có sáng kiến đã được xét duyệt thực hiện việc nộp các báo cáo sau để Hội đồng tiến hành xét nghiệm thu sáng kiến:

  1. Mẫu 1: Báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến.
  2. Mẫu 2: Ý kiến đánh giá của đơn vị áp dụng sáng kiến.
  3. Mẫu 5: Bảng tổng hợp.

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .