Thông báo đăng ký Sáng kiến năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo đến viên chức về việc đăng ký sáng kiến cụ thể như sau:

  • Cá nhân/Nhóm đăng ký sáng kiến năm học 2022 - 2023 tại địa chỉ: https://apps.agu.edu.vn/qlkh/idea đến hết ngày 06/09/2022 (không nộp bản giấy).
  • Đơn vị: tổng hợp và sơ duyệt sáng kiến tại địa chỉ: https://apps.agu.edu.vn/qlkh/idea/unit sau đó in bảng tổng hợp gửi cho chuyên viên Lê Trương Hồng Danh, Phòng QLKH&ĐTSĐH chậm nhất đến hết ngày 15/09/2022.

Trường hợp sáng kiến do nhiều người tạo ra thì những người tham gia tạo ra sáng kiến từ 30% trở lên được công nhận là đồng tác giả sáng kiến (mỗi sáng kiến tối đa 03 người tham gia thực hiện). Người đứng đầu đơn vị hoặc Trưởng nhóm sáng kiến xác nhận đồng tác giả sáng kiến; đồng thời trong bản mô tả cần có thuyết minh nội dung đóng góp của từng đồng tác giả trong quá trình tạo ra sáng kiến.

Ghi chú:

  • Đơn vị gửi thông tin người quản lý chịu trách nhiệm tổng hợp/sơ duyệt sáng kiến để Phòng QLKH&ĐTSĐH phân quyền vào phần mềm sơ duyệt sáng kiến tại link Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjt6QNRZyuyfkq4e2Vfde5MgYTYmPHSJ-bMg2KBs_HugCtg/viewform
  • Đơn vị tổng hợp cần kiểm tra kỹ số người tham gia thực hiện của từng sáng kiến.
  • Sáng kiến sau khi được Hội đồng thông qua Phòng QLKH&ĐTSĐH sẽ thông báo tác giả nộp bảng giấy sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh.
Đính kèmDung lượng
Thông báo đăng ký Sáng kiến.pdf1.57 MB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .