Thông báo về việc kê khai các hoạt động khoa học và công nghệ của công chức, viên chức năm học 2021-2022

Thời hạn kê khai đến 16h, ngày 22/06/2022.
 
- Link phần mềm kê khai: https://apps.agu.edu.vn/qlkh
 
- Đối với bài báo trong nước phải được xuất bản ở những Tạp chí có trong danh sách Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công bố năm 2021. Tra cứu tại: https://bit.ly/33O4Es5
 
- Các bài báo trong danh mục Web of science (SCIE, SSCI, AHCI) tra cứu tại: https://mjl.clarivate.com/home
 
- Các bài báo có trong danh mục scopus tra cứu tại: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin= 
 
- Tra cứu xếp hạng tạp chí và xếp hạng theo từng lĩnh vực của Tạp chí theo Scimago tại: https://www.scimagojr.com/ 
 
- Đề xuất thêm tạp chí nếu chưa được cập nhật trên danh mục Phòng QLKH&ĐTSĐH tổng hợp, Phòng thông qua Hội đồng khoa học của trường để xem xét và bổ sung. Đề xuất tại đây: https://bit.ly/3sRdORE 
 
- Đối với sách và giáo trình: chỉ kê khai sách, giáo trình được xuất bản trong nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước được liệt kê tại đây: https://bit.ly/3ojRMn5. Phân biệt rõ sách xuất bản có chỉ số ISBN với bài tham luận đăng trong kỷ yếu của hội thảo khoa học.
 
 
Đính kèmDung lượng
Thông báo kê khai NCKH1.73 MB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .