Thông báo về việc đăng ký sáng kiến năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-ĐHAG ngày 03/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Qui định về hoạt động sáng kiến của Trường Đại học An Giang,

Nhà trường thông báo đến CBVC về việc đăng ký sáng kiến cụ thể như sau:

- Cá nhân đăng ký sáng kiến năm học 2020 - 2021 tại địa chỉ: https://apps.agu.edu.vn/qlkh/idea/register, in đơn đăng ký sau khi nhập và gửi đơn vị tổng hợp. Mỗi cá nhân nộp 1 bản chính đơn đăng ký và 8 bản sao (tổng cộng 9 bản).

- Đơn vị tổng hợp theo mẫu đính kèm và phê duyệt, sau đó gửi bản cứng cho chuyên viên Lê Trương Hồng Danh, Phòng QLKH&ĐTSĐH chậm nhất đến hết ngày 31/12/2020.

Đính kèmDung lượng
Thong bao_Dang_Ky_SKKN_2020.pdf1.07 MB
Mau 5_0.docx28.69 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .