Thông báo về việc nghiệm thu Sáng kiến năm học 2017 - 2018

Để làm cơ sở cho việc đánh giá, xét khen thưởng cho tất cả cán bộ, giảng viên (CBGV) của Trường năm học 2017 – 2018 về hoạt động sáng kiến, Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả CBGV và đơn vị có sáng kiến đã được xét duyệt thực hiện việc nộp các báo cáo sau để Hội đồng tiến hành xét nghiệm thu sáng kiến:

  1. Mẫu 1: Báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến.
  2. Mẫu 2: Ý kiến đánh giá của đơn vị áp dụng sáng kiến.
  3. Mẫu 5: Bảng tổng hợp.

 

  • Cá nhân: gửi Mẫu 1 và Mẫu 2 (bản in kèm file mềm) cho đơn vị tổng hợp.
  • Đơn vị: tổng hợp (Mẫu 5) và gửi cho Phòng QLKH&ĐTSĐH.

 

Tất cả báo cáo, ý kiến đánh giá của đơn vị và bảng tổng hợp (bản in kèm file mềm) gửi đến CV. Lê Trương Hồng Danh - Phòng QLKH&ĐTSĐH, Email: lthdanh@agu.edu.vn.

  • Thời gian: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 22/05/2018.

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị và CBGV thực hiện đúng tinh thần Thông báo này./.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .