Danh sách các Tình nguyện viên nước ngoài đã công tác tại Trường

STT

Họ và tên TNV

Quốc tịch

Tổ chức/

TNV Tự do

Nội dung công tác

Thời gian công tác

1

Farshid Moghimi

Hoa Kỳ

TNV tự do

Giảng dạy Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ

15/01/2017 – 31/05/2017

2

Ann Wagner

Hoa Kỳ

TNV tự do

Giảng dạy Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ

15/01/2017 – 31/05/2017

3

Mia Kataisto

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

Giảng dạy Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ

15/08/2016 – 31/05/2017

4

Elizabeth Roche

Úc

TNV tự do

Giảng dạy Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ

15/08/2016 – 15/12/2016

5

Kirsty Mortlock

Úc

TNV tự do

Giảng dạy Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ

15/08/2016 – 15/12/2016

30/01/2015 – 02/02/2015

6

René Pierre Elie Bourion

Pháp

TNV tự do

Hỗ trợ công tác phát triển HTQT và giảng dạy Tiếng Pháp, Phòng QLKH&HTQT

02/3/2016 – 02/07/2016

7

Charles R. Finocchiaro

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

Giảng dạy tiếng Anh tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm.

17/08/2015 –  01/06/2016

03/01/2015 – 30/06/2015

8

Shirley K. Finocchiaro

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

Giảng dạy tiếng Anh tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm.

17/08/2015  01/06/2016

03/01/2015 – 30/06/2015

9

Kenneth Robert Phillips

 

Úc

TNV tự do

Hỗ trợ công tác phát triển HTQT, Phòng QLKH&HTQT

Hỗ trợ nghiên cứu Khoa học, Khoa NT-TNTN

01/06/2016 – 01/10/2016

08/05/2015 – 08/08/2015

02/08/2014 – 01/11/2014

25/07/2012 – 25/12/2012

25/03/2011 – 30/07/2011

 

10

Christine Gai Phillips

Úc

TNV tự do

Hỗ trợ công tác Thư viện

Giảng dạy Tiếng Anh tại Trung tâm Nguồn nhân lực, và Phát triển cộng đồng

01/06/2016 – 01/10/2016

08/05/2015 – 08/08/2015

02/08/2014 – 01/11/2014

25/07/2012 – 25/12/2012

25/03/2011 – 30/07/2011

 

11

Detlef Briesen

Đức

ĐH Tổng hợp Giessen - CHLB Đức

Giảng dạy lớp bồi dưỡng tiếng Đức cơ bản (02 đợt)

Tổ chức hội thảo tập huấn về “Nghiên cứu Khoa học”

 

19/09/2015 – 24/09/2015

12/10/2015 – 17/10/2015

10/02/2014 – 31/3/2014

12

Nicholas Connor Schcolnik

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

Giảng dạy tiếng Anh tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm.

15/08/2014 – 20/02/2015

13

Elena Christine Robertson

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

Giảng dạy tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm

15/08/2013 – 30/05/2014

14

SarahEmily Lekberg

Hoa Kỳ

Fulbright

Giảng dạy tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm

25/07/2013 – 25/07/2014

15

Daniel Bladh

Thụy Điển

TNV tự do

Hỗ trợ công tác HTQT, Phòng QLKH&HTQT

Trung tâm NC KH XH & NV

01/09/2011 – 31/05/2012

16

To Uyen Iris Nguyen

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

Giảng dạy tiếng Anh tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm.

15//08/2012 – 30/05/2013

17

Annie Marie Tran

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

Giảng dạy tiếng Anh tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm.

15/08/2012 – 30/05/2013

18

Simon Andrew Briars

Anh

TNV tự do

Giảng dạy tiếng Anh tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm

07/01/2013 – 30/04/2013

19

Claire Elizabeth Sullian

 

Hoa Kỳ

Fulbright

Giảng dạy tiếng Anh tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm

25/07/2012 – 10/06/2013

20

Christine Adele Mary Scheer

Úc

“Australian Vounteers International

Hỗ trợ công tác Thư viện

08/08/2011 – 08/08/2012

21

Charles Howie

Anh

TNV tự do

Giảng dạy Tiếng Anh, nghiên cứu khoa học tại Khoa NN-TNTN

25/07/2012 – 25/12/2012

01/09/2011 – 31/03/2012

22

Andrea Marie Paquin

Hoa Kỳ

Fulbright

Giảng dạy tiếng Anh tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm

25/07/2011 – 10/06/2012

23

Jean Yves Legros

Pháp

TNV tự do

Giảng dạy Tiếng Pháp tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm

20/02/2012 – 31/12/2012

24

Craig Campbell Stephens

Úc

TNV tự do

Giảng dạy thỉnh giảng tại Trường THSP

15/08/2011 – 31/12/2011

25

Jillian Elizabeth Primiano

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

Giảng dạy tiếng Anh tại Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm

01/08/2011 – 31/05/2012

 

26

Charleene Xuan Huong Tran

Hoa Kỳ

TNV tự do

Thỉnh giảng Môn Quản trị Kinh doanh Quốc

16/06/2011 – 31/07/2011

27

Polina Tereshina

Nga

TNV tự do

Hỗ trợ Trung tâm KH – XH – NV thực hiện các Dự án về Giáo dục và công tác Xã hội

01/01/2011 – 30/05/2011

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .