Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcMừng xuân nhâm dầnBáo cáo thường niên - Annual reports

Thông báo về việc kê khai các hoạt động khoa học và công nghệ của công chức, viên chức thực hiện trong năm học 2017 - 2018

Để có cơ sở cho việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, xét khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ và thanh toán tiền thừa giờ cho tất cả công chức, vên chức (CCVC) của Trường năm học 2017 – 2018; Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả CCVC có tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện kê khai theo mẫu, cụ thể như sau:

Thông báo về việc nghiệm thu Sáng kiến năm học 2017 - 2018

Để làm cơ sở cho việc đánh giá, xét khen thưởng cho tất cả cán bộ, giảng viên (CBGV) của Trường năm học 2017 – 2018 về hoạt động sáng kiến, Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả CBGV và đơn vị có sáng kiến đã được xét duyệt thực hiện việc nộp các báo cáo sau để Hội đồng tiến hành xét nghiệm thu sáng kiến:

  1. Mẫu 1: Báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến.
  2. Mẫu 2: Ý kiến đánh giá của đơn vị áp dụng sáng kiến.
  3. Mẫu 5: Bảng tổng hợp.

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .