Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcMừng xuân nhâm dầnBáo cáo thường niên - Annual reports

Thông báo về việc kê khai các hoạt động khoa học và công nghệ của công chức, viên chức thực hiện trong năm học 2017 - 2018

Để có cơ sở cho việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, xét khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ và thanh toán tiền thừa giờ cho tất cả công chức, vên chức (CCVC) của Trường năm học 2017 – 2018; Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả CCVC có tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện kê khai theo mẫu, cụ thể như sau:

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .