Nhân sự

 

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh

Email: nttkhanh@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 02966.256.565 Ext: 1718
 • Di động: 0913.876.687

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PGS, TS. Võ Lâm

Email: vlam@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 02966.256.565 Ext: 1719
 • Di động: 0918.104.161

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Lê Minh Tuấn Lâm

Email: lmtlam@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 02966.256.565 Ext: 1710
 • Di động: 0988.256.414

 

CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

Email: ntlphuong@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 02966.256.565 Ext: 1712

ThS. Lê Thị Á Đông

Email: ltadong@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 02966.256.565 Ext: 1712

ThS. Huỳnh Thị Tường Vy

Email: httvy@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 02966.256.565  Ext: 1712
 

ThS. Huỳnh Quốc Phương

Email: hqphuong@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 02966.256.565 Ext: 1712
 

ThS. Nguyễn Thị Bé Phúc

Email: ntbphuc@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 02966.256.565 Ext: 1712
 

CN. Lê Trương Hồng Danh

Email: lthdanh@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 02966.256.565 Ext: 1712

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .