Chức năng - Nhiệm vụ

1. Vị trí và chức năng

 Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học An Giang, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, sáng kiến và quản lý hoạt động đào tạo sau đại học của Trường.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác quản lý khoa học

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học, công nghệ của Trường. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường;
 • Phổ biến các văn bản liên quan trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quản lý về hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường;
 • Đầu mối tổng hợp và tổ chức xét, chọn các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của công chức, viên chức, sinh viên trong Trường theo quy định. Xác nhận khối lượng nghiên cứu khoa học của công chức, viên chức. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ trong Trường;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ của Trường;
 • Đề xuất giải pháp huy động các nguồn lực về: tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường;
 • Thực hiện việc hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực hoạt động khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ;
 • Thường trực hội đồng xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo sử dụng trong Trường. Đề xuất việc xuất bản giáo trình, tập bài giảng, tư liệu khoa học và ứng dụng các sáng kiến, phát minh trong trường;
 • Đề xuất khen thưởng và xử lý các vi phạm liên quan đến kết quả hoạt động khoa học, công nghệ;
 • Tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động khoa học, công nghệ của Trường theo quy định;
 • Quản lý công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

b. Công tác đào tạo sau đại học

 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo sau đại học. Phối hợp với các đơn vị xây dựng, mở ngành đào tạo sau đại học;
 • Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo sau đại học. Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học của Trường. Tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp sau đại học.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quản lý về đào tạo sau đại học;
 • Thực hiện liên kết hợp tác đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát triển các dịch vụ đào tạo sau đại học;
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng giáo trình, tài liệu học tập sau đại học của Trường; 
 • Tham mưu phân công người hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh; đề xuất thành lập các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo sau đại học. Xác nhận kết quả học tập cho học viên cao học và nghiên cứu sinh. Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp sau đại học;
 • Định kỳ tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo sau đại học để điều chỉnh nội dung, kiến thức, chuyên môn giảng dạy phù hợp với nhu cầu xã hội;
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, kết quả học tập và quản lý học viên sau đại học theo quy định hiện hành;
 • Tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .