Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcBáo cáo thường niên - Annual reports

Thông báo Nghiệm thu Sáng kiến năm học 2023 - 2024

Để làm cơ sở cho việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Trường năm học 2023 - 2024 về hoạt động sáng kiến, Ban Giám hiệu yêu cầu viên chức và đơn vị có sáng kiến đã được xét duyệt thực hiện gửi các báo cáo kết quả để Hội đồng tiến hành xét nghiệm thu:

Thông báo Nghiệm thu Sáng kiến năm học 2022 - 2023

Để làm cơ sở cho việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Trường năm học 2022 – 2023 về hoạt động sáng kiến, Ban Giám hiệu yêu cầu viên chức và đơn vị có sáng kiến đã được xét duyệt thực hiện gửi các báo cáo sau để Hội đồng tiến hành xét nghiệm thu:

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .