Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcBáo cáo thường niên - Annual reports

Thông báo về việc đăng ký sáng kiến năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-ĐHAG ngày 03/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Qui định về hoạt động sáng kiến của Trường Đại học An Giang,

Nhà trường thông báo đến CBVC về việc đăng ký sáng kiến cụ thể như sau:

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .