Brochure giới thiệu Trường Đại học An Giang

Sứ mạng trung tâm của Trường Đại học An Giang là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ở trình độ cao, lấy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ làm hoạt động then chốt nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và quốc gia. Tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học An Giang là một trong những trường nằm trong nhóm các trường mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học của cả nước, với giá trị cốt lõi là chất lượng, sáng tạo, tận tâm, trách nhiệm và hội nhập. Năm học 2017 – 2018 là năm Trường Đại học An Giang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, đồng thời là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh An Giang và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Đính kèmDung lượng
brochue-dai-hoc-an-giang-university.pdf2.97 MB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .