Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (2014 - 2015)

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (2014 - 2015)

Căn cứ Công văn số 13/CV-BTCHT ngày 24/11/2014 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo đến tất cả Quý thầy/cô, đơn vị có sáng tạo kỹ thuật thì đăng ký tham gia (nội dung CV, biểu mẫu đăng ký và tờ bướm). Quí Thầy cô vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Cá nhân đăng ký cho đơn vị tổng hợp danh sách và gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế chậm nhất đến hết ngày 12/12/2014 qua địa chỉ Email: ntlphuong@agu.edu.vn.

Trân trọng./.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .